نما کامپوزیت پمپ بنزین

نما کامپوزیت پمپ بنزین با توجه به خاصیت FR و نسوز بودن در جایگاه های سوخت مورد استفاده قرار می گیرد.

Call Now Button0912-844-1156